Άτλαντας οικισμών της Κρήτης

Map of Crete

Στον χώρο αυτό έχει γίνει προσπάθεια να δομηθεί ένας κοινός τρόπος παρουσίασης και κριτικής αποτίμησης του οικιστικού αποθέματος των χωριών της Κρήτης.

Οι διαφορετικοί τύποι οργάνωσης των οικισμών, τοποθετούνται επί κοινού χάρτη ώστε να αναδεικνύονται η επιρροή των επιμέρους συνθηκών του τόπου και των επικρατούντων συστημάτων αλληλεξάρτησης, που άλλοτε επιβάλλει η γεωμορφολογία, άλλοτε οι διοικητικές επικράτειες και άλλοτε οι ιστορικές συγκυρίες.

Γεγονός παραμένει η μεγάλη ποικιλία τους ως προς τις θέσεις που κατέχουν, και ως προς τα σχήματα που λαμβάνουν. Στις αποτυπώσεις μας σταθερό εργαλείο ανάγνωσης αποτελεί η χρονολόγηση των κατασκευών η οποία προκύπτει συχνά από το συνδυασμό με την χρονολόγηση ναών και την αξιοποίηση ενός συνόλου πληροφοριών πέρα από τις επιτόπιες παρατηρήσεις.

Αυτή η απόδοση των χωρικών πλαισίων και των μεταξύ τους συνδέσμων, αποτελεί εργαλείο του οποίου η χρήση μπορεί να έχει αντίκτυπο στην περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας για το δομημένο περιβάλλον στην ύπαιθρο και στους εν δυνάμει σχεδιασμούς.

Ν.Σκουτέλης, 6 Ιανουαρίου 2020